Lintjesregen daalt neer in stadhuis Westland | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl

Lintjesregen daalt neer in stadhuis Westland

  •   228 keer gelezen   Actueel

Ter gelegenheid van Koningsdag heeft burgemeester Van Ardenne-van der Hoeven van de gemeente Westland op donderdag 26 april Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Tijdens de feestelijke viering in het stadhuis aan de Verdilaan ontvingen 31 personen vanmorgen een Koninklijke onderscheiding.

De volgende persoon werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
Mevrouw prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Buch-Arends te Wateringen studeerde in 1988 af in de fysische organische chemie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1993 cum laude op het proefschrift 'Thermolysis of arene derivatives with coal-type hydrogen donors'. Sinds 1995 is zij verbonden aan de TU Delft als universitair docent en sinds 2007 als hoogleraar Biokatalyse en Organische Chemie. Decorandus geeft leiding aan een eigen onderzoeksgroep op het gebied van Biokatalyse en Organische Chemie en heeft ruim 30 PhD-studenten en postdoctorale onderzoekers begeleid en was zij promotor bij 15 proefschriften. Zij heeft ruim 160 publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en boeken op haar naam staan en internationaal colleges gegeven. Zij is initiator van een didactisch concept voor studenten, duurzaam onderzoek en interactieve leermomenten. Zij heeft één van de eerste MOOC's (Massive Open Online Course) ontwikkeld, hierdoor is de kennis van TU Delft wereldwijd gratis beschikbaar. Betrokkene heeft een grote rol gespeeld in het opleiden van de toekomstige generatie van ontwikkeling van geneesmiddelen met behulp van biotechnologie.
Van 2009 tot heden zet decorandus zich in voor Delft Women in Science (DEWIS) ter bevordering van de positionering van vrouwen in de Wetenschap. 2010-heden deelnemer aan publiek-private onderzoeksconsortia, waarbij zij een sleutelrol vervult bij het initiëren van nieuwe concepten en technologieën en de toepassing daarvan in de praktijk. Sinds 2013 vicevoorzitter van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO-TTW). 2015-2017 voorzitter van het Lustrumcomité TU Delft.

De volgende personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer G.J. (GertJan) Boekestein RA te 's-Gravenzande is van 1985 tot 2016 actief geweest in diverse functies voor de Gereformeerde Kerk te 's-Gravenzande (ouderling, voorzitter College van Kerkrentmeesters, lid van de beroepingscommissie., scriba en voorzitter van de Algemene Kerkenraad). Van 1999 tot 2005 was hij voorzitter van de WOS, van 2002 tot 2015 penningmeester van Stichting Bach Westland en van 2010 tot 2013 penningmeester van Stichting Sport Select te 's-Gravenzande, hij zette zich daarbij in voor bevordering van sportbeoefening binnen gemeente Westland en de voetbalsport voor senioren bij FC 's-Gravenzande. Voorts was decorandus van 2011-heden penningmeester van Stichting Centrale voor Christelijk Handelsonderwijs, van 2012-2016 penningmeester Stichting Leren van Elkaar die zich inzet voor verbetering van de kwaliteit van leven van kansarme boeren in ontwikkelingslanden, 2012-heden penningmeester van het Christelijk Residentie Mannenkoor te 's-Gravenzande. In datzelfde jaar werd hij lid van de commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland. Tevens is hij mede-oprichter, bestuurslid en penningmeester van Stichting Avavieren, opgericht in 2013, een stichting die zich inzet voor aangepast vakantievieren in 's-Gravenzande voor gezinnen met kinderen met een beperking. Sinds 2016 is dhr. Boekestein voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande, betrokkene heeft een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van één Protestantse Gemeente 's-Gravenzande.

De heer T.J. (Dick) Keijzer te Naaldwijk was van 1972 tot 1978 voorzitter van de Nederlandse Federatie van Tuinbouw Studiegroepen (NTS), afdeling Anjercommissie. Van 1978 tot 2015 was betrokkene bestuurslid en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Hagelunie Agrarische Verzekeringen (tegenwoordig Interpolis). In 1987 was betrokkene initiatiefnemer, oprichter en bestuurslid tot 1997 van de Stichting MPS. In 1992 was de heer Keijzer voorzitter van de 5e binnententoonstelling bij Floriade Zoetermeer. Gedurende 1997 tot 2011 is betrokkene 15 keer uitgezonden namens Programma Uitzending Managers Netherlands (PUM) om een bijdrage te leveren aan duurzame armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Van 1998 tot 2008 was de heer Keijzer lid van de Raad van Advies van de Internationale Tuinbouwvakbeurs Hortifair. Van 1998 tot 2008 was decorandus vrijwilliger/voorzitter van het voorzittersoverleg van de verschillende sierteeltcommissies van LTO Groeiservice. Daarnaast was hij voorzitter van de Commissie Calamiteiten Glastuinbouw. Van 1998 tot 2008 was decorandus vrijwilliger en lid van de ProgrammaAdviesCommissie (PAC) van het Productschap Tuinbouw. Van 2001 tot 2011 was betrokkene vrijwilliger bij de Stichting Varend Corso Westland, werkgroep Financiën/Sponsoring en mede-initiatiefnemer van de Stichting Vrienden van het Varend Corso. In 2002 was hij vrijwilliger bij Floriade Haarlemmermeer, voorzitter van de binnententoonstellingen. Decorandus was van 2007tot 2012 lid van het expertcomité bij de Hillenraad 100, van 2007 tot 2015 vrijwilliger bij het overheidsprogramma Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van 2008 tot 2015 mede-initiatiefnemer en voorzitter van AGRO-Topclub, een netwerk van voormalige bestuursleden van veilingen en LTO Nederland. In 2012 was hij vrijwilliger bij Floriade Venlo als lid van de selectiecommissie. Van 2000 tot 2016 was de heer Keijzer als vrijwilliger bij de RKH Adrianusparochie betrokken bij de jaarlijkse Fancy Fair. Sinds 2008 lid en voorzitter van het netwerk Senior Advisors Group (SAG) en in 2012 mede-initiatiefnemer en bestuurslid van Stichting Vrienden van de Stichting Vitis Welzijn. 

De volgende personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer K. (Krijn) den Boer te 's-Gravenzande is van 1948 tot 1982 actief geweest in diverse functies voor de Gereformeerde Kerk te 's-Gravenzande (ouderling, kerkrentmeester, lid beroepingscommissie, voorzitter van de Gereformeerde Jongeren Vereniging) en sinds 1988 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande in de wijkgemeente Noorderbrug (coördinator van de stencilcentrale, verzorgt grootletter liturgie en de zondagsbrief). Van 1991-heden is hij vrijwillig chauffeur op de rolstoelbus Stichting Pieter van Foreest, locatie De Kreek, van 1992 tot 2000 bezorger maaltijden Tafeltje Dekje, van 1996 tot 2012 vrijwilliger/secretaris Gezamenlijke Westlandse Autobedrijven (GWA) en sinds 1996 vrijwilliger en voorzitter (1996-1998) van de Probusclub 'De Glazen Stad'.

De heer C.B.P. (Cor) Bouwman te Honselersdijk was van 1974 tot 2007 lid van de vrijwillige bedrijfsbrandweer van FloraHolland, daarnaast van 1976 tot 1991 lid van de vrijwillige brandweer Naaldwijk en van 1995 tot 2010 bestuurslid van Sportvereniging Honselersdijk. Sinds 2010 is hij bestuurslid van Stichting 3-Essen, de stichting exploiteert het sportpark Strijphorst en neemt tevens zitting in het Platform Westlandse Sporthallen. Van 2014 tot 2017 was hij lid van de Werkgroep Vernieuwing Protestantse Kerk Honselersdijk, die onder andere bijgedragen heeft aan restauratie van de Rehobothkerk en zalencentrum.

De heer W.H. (Wim) Bijl te 's-Gravenzande is sinds 1998 vrijwilliger bij het Protestants Diaconaal Streekcontact Westland, begeleider en coördinator van de jaarlijkse vakantieweek voor mensen met een beperking in Doorn. Daarnaast is betrokkene sinds 1998 vrijwilliger bij de Stichting Pieter van Foreest als begeleider kerkdiensten voor de locatie De Kreek, coördinator vrijwillige chauffeurs en chauffeur, onderhoud en bijrijder van de duofiets. Sinds 2015 is betrokkene ook vrijwilliger bij Lunchroom Bijzonder, hij heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de inrichting naast talloze andere veelzijdige hand- en spandiensten. Gedurende 1981 tot 1992 was de heer Bijl nauw betrokken bij de hulporganisatie Helpen Nu, ten behoeve van de getroffenen van de aardbeving in Zuid Italië.

De heer R.K.J. (Richard) Dreckmeier te 's-Gravenzande is sinds 1977 als vrijwilliger actief voor de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade als strandwacht en vervolgens als strandwachtcommandant. Sinds 1981 is hij instructeur voor diverse reddingsdiploma's voor binnenwater en strandwachtleden. Daarnaast is hij sinds 2007 instructeur rijopleiding strandvoertuigen en is hij sinds 2010 lid Commissie Operaties (voor operationele taken op strand) en lid van het Team Opvang Calamiteiten (opvang van leden die bij een reddingsoperatie of andere calamiteit een traumatische ervering hebben gehad). Sinds 2013 is decorandus Officier van Dienst, die onderhoudt de contacten met andere hulpverleningsinstanties.

Mevrouw A.C. (Anita) van Holsteijn-Zuidinga te Poeldijk is sinds 2001 voorzitter van Toneelgroep Het Wilde Westen. Zij heeft een belangrijke rol vervuld in het fusieproces tussen Toneelvereniging Sint Jan Baptist '93 en Epicentrum Toneel, waaruit Toneelgroep Het Wilde Westen is ontstaan. Van 2007 tot 2013 was betrokkene actief als bemiddelaar bij Bureau Bemiddeling & Mediation van politie Haaglanden, zij trad op als mediator bij burenruzies en overlast. 

Mevrouw M.M.J.M. (Lenie) van der Knaap-van der Ende te Honselersdijk is sinds 1992 vrijwilliger bij Kinderdienstencentrum Zonnehof in Naaldwijk. Zij assisteert hier wekelijks bij de zwemochtend voor ernstig meervoudig beperkte kinderen en daarnaast helpt zij deze kinderen bij dagelijkse activiteiten, ondersteunt de verzorgers en begeleidt regelmatig uitstapjes van het kindercentrum Zonnehof. Daarnaast is betrokkene sinds 2011 organisator van de collecte voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en verzorgt de administratie voor ca. 25 collectanten.

De heer A.G.M. (Aad) van der Knaap te Naaldwijk is sinds 1987 vrijwillig actief als voorzitter van de Technische Commissie van de Nationale Zomerbloemententoonstelling. Hij is tijdens de jaarlijkse zomerbloemententoonstelling niet alleen bestuurlijk actief maar ook in de voorbereiding, organisatie en opbouw. Sinds 1987 vervulde hij afwisselend de functie van secretaris en voorzitter van de Commissie Bloemschikken van Groei & Bloei Westland. Onder zijn voorzitterschap is Groei & Bloei uitgegroeid naar 800 leden en een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast is betrokkene ook landelijk actief rondom de Groei & Bloei Nationale Tuinweek.

Mevrouw A.M. (An) Kort-van der Meer te Den Haag is sinds 1982 actief voor Sportclub Monster als organisator kaart- en spelletjesavonden, draaide er bardiensten, produceerde het clubblad, organiseerde het jaarlijkse familietoernooi, verzorgde de koffievoorziening bestuursvergaderingen en was lid jubileumcommissie. Sinds 1998 is betrokkene vrijwilliger bij verzorgingshuis De Terwebloem, waarbij zij zich vooral inzet voor de ontspanningsactiviteiten voor de bewoners. Daarnaast is betrokken sinds 2003 veelzijdig vrijwilliger voor Themapark de Westlandse Druif.

De heer P. (Piet) Kuijvenhoven te 's-Gravenzande is sinds 1981 vrijwillig actief voor de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade als strandwacht en enkele jaren later als strandwachtcommandant. Sinds 1990 is hij instructeur binnenwateropleidingen, strandwachtopleidingen en de chauffeursopleiding. Sinds 2011 is betrokkene voorzitter van de Commissie Operaties (voor operationele taken op het strand) en sinds 2013 Officier van Dienst, waarin hij de contacten onderhoudt met andere hulpverleningsinstanties.

Mevrouw H.P. (Hannie) van der Laan-Groen te Wateringen was van 1975 tot 1990 actief als bestuurslid van gymnastiekvereniging Door Vriendschap Sterk in Wateringen. Van 1980 tot 2000 was betrokkene als vrijwilliger actief bij de Hervormde Gemeente Wateringen in het jeugdwerk en de ledenadministratie, sinds 2015 pakt zij deze taken weer op. In 1993 was decoranda medeoprichter van Christelijk Gemengd Koor Cantilene en tot 2008 heeft zij de functie van penningmeester vervuld. Sinds 1994 is mevrouw Van der Laan vrijwilliger, bestuurslid en organisator van de Stichting Avondvierdaagse Wateringen, waarvoor zij nog actief is als fondsenwerver. Van 1995 tot 2005 was betrokkene medeoprichter, voorzitter en vrijwilliger van de Stichting Christelijke Boekwinkel De Smidse.

De heer A.P.J. (Tom) van der Laken te Monster is sinds 1982 actief als onbezoldigd instructeur rolstoeldansen, tussen 1993 en 1995 heeft hij hiervoor de geregistreerde opleiding tot instructeur gevolgd bij Stichting Rolstoeldansen Nederland. Van 1996 tot 2006 was betrokkene organisator van het jaarlijkse rolstoeldansevenement. Van 1990 tot 2007 was hij instructeur bij de Dansende Rollers in Alphen a/d Rijn, van 2007 tot 2014 bij Willen is Kunnen in Utrecht en sinds 2013 bij dansgroep Baroda van Vitis Welzijn Westland. Daarnaast was decorandus een aantal jaren vrijwillig instructeur bij de Algemene Rijswijkse Gehandicapten Organisatie.

Mevrouw H.A.I.M. (Leny) van Leeuwen-Grootscholten te Honselersdijk is sinds 1973 veelzijdig vrijwilliger bij de RKH Bartholomeusparochie in Poeldijk als lid van de parochieraad, lector en lid van de werkgroep VOLT (Vieringen Onderen Leiding van Toegewijde parochianen) en vrijwilliger/penningmeester van de Parochiële Charitatieve Instelling (PCI) van de Bartholomeusparochie. Van 1987 tot 2002 was zij begeleider van diverse vluchtelingengezinnen namens Stichting Vluchtelingenwerk Monster. Van 2003 tot 2014 was decoranda als vrijwilliger penningmeester bij Stichting Myosotis Westland. Sinds 2005 is mevrouw Van Leeuwen als vrijwilliger actief bij KBO-Poeldijk bij belastingaangifte van leden en Vrijwillig Ouderen Adviseur. Sinds 2011 is betrokkene lid van de cliëntenraad van Woonzorgcentrum De Terwebloem in Poeldijk en sinds 2017 voorzitter van de Probusclub Westland Mixed.

De heer G.P. (Gerard) van Leeuwen te Maasdijk is sinds 1991 penningmeester van de Oranje Vereniging Maasdijk en penningmeester van de Supportersvereniging en de kantinecommissie van Voetbalvereniging Maasdijk. Sinds 2004 vervult hij de functie van penningmeester van het Kern Overleg Maasdijk (KOM) en sinds 2014 is hij penningmeester van de EHBO Vereniging Maasdijk.

De heer M.J. (Rien) van Leeuwen te Monster was van 1970 tot 1980 penningmeester van de Monsterse Reddingsbrigade. Sinds 1980 heeft decorandus diverse functies vervuld bij de Monsterse Lawn Tennis Vereniging (MLTV), waaronder beheerder materialen, medeorganisator Westlandse Tennis Kampioenschappen, onderhoud aan het park en webmaster. Sinds 2000 is de heer Van Leeuwen penningmeester van de Stichting Vrienden van Molen 'De Vier Winden' en onderhoudt contact met de donateurs en sponsoren. Van 2009 tot 2013 was betrokkene lid van de Raad van Toezicht van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). Daarnaast is betrokkene actief voor de Plusbus en penningmeester van het Varend Corso.

De heer N. (Nico) Middelburg te Maasdijk is sinds 1980 bestuurslid en voorzitter van Zwemvereniging Westland. Van 1994 tot 2015 was betrokkene bestuurslid en voorzitter van muziekvereniging Eendracht Maakt Macht. In 1998 was decorandus medeoprichter en vervolgens penningmeester, technisch beheerder en voorzitter van de beheerscommissie van Sporthal Maasdijk, betrokkene was medeverantwoordelijk voor de bouw van het Sportcentrum Maasdijk. Sinds 2001 is de heer Middelburg penningmeester en bestuurslid van Stichting Gezondheidszorg Maasdijk en sinds 2014 penningmeester van de Stichting Klein Dierenverblijf in Maasdijk.

Mevrouw J.A. (Joke) Middendorp-van der Meer te Maasdijk is sinds 1990 vrijwilliger als redacteur bij dorpsblad De Maasbever. Daarnaast is betrokkene sinds 2000 actief als begeleider, trainer en pr-medewerkers voor de G-afdeling van Korfbalvereniging CKV Dijkvogels. CKV Dijkvogels is met haar G-afdeling een trendsetter op nationaal niveau.

De heer M.J. (Marcel) Otto te 's-Gravenzande is sinds 1988 lid van de vrijwillige politie van de regionale eenheid Den Haag, team Westland. Als vrijwilliger gaat hij zelfstandig te werk en is hij actief in de surveillancedienst.

De heer J.L.A. (Jan) Pruisken te De Lier was van 1983 tot 1992 voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs De Lier. Van 1995 tot 2003 was decorandus vrijwilliger en voorzitter bij De Zonnebloem, afdeling De Lier. Sinds 1997 is betrokkene secretaris van de Stichting Vrienden van Liora en van 1998 tot 2007 was hij daarnaast ook bestuurslid van Muziekvereniging Liora. Sinds 2001 is de heer Pruisken vrijwilliger en vicevoorzitter van de RKH Parochie de Heilige Martelaren van Gorcum in De Lier, daarnaast verricht hij diverse hand- en spandiensten voor genoemde parochie. Sinds 2005 is betrokkene lid, bestuurslid en voorzitter van de evenementencommissie van het Westlands Zeemanskoor 'Onder Zeil'. Sinds 2009 is betrokkene gastheer bij museum De Timmerwerf in De Lier.

De heer B. (Bruinis) Polman te De Lier is sinds 1981 vrijwillig betrokken als commissiebeheerder bij de Gereformeerde Kerk te 's-Gravenzande en verricht daar onderhoudswerkzaamheden. Sinds 2000 is de heer Polman vrijwilliger en coördinator van de Kinderkleding en Speelgoedbeurs in De Lier. Hij zorgt ervoor dat de restanten kleding en speelgoed worden verzameld en vervoert deze naar weeshuizen en behoeftigen in Roemenië.

De heer J.P. (Jaap) van Santen te 's-Gravenzande was van 1980 tot 1992 vrijwillig actief bij de EHBO-vereniging 's-Gravenzande als cursusleider en lotusslachtoffer. Van 1988 tot 2000 was betrokkene vrijwillig actief als begeleider bij timmerclub 'Ons Honk', een hobbyclub voor jongeren van 10-15 jaar. Sinds 1995 is de heer Van Santen voorzitter en organisator van Koersbalclub Heenweg te 's-Gravenzande. Betrokkene is er spelleider, verzorgt het clubnieuws en beheert de website. Daarnaast organiseert hij jaarlijks het Westlands Kampioenschap Koersbal.

Mevrouw C.P.M. (Corrie) Stolk-Persoon te Naaldwijk is sinds 1980 vrijwillig actief als bestuurslid (1980-1993) en secretaris (1993-heden) van toneelvereniging Sint Jan Baptist '93, tegenwoordig theatergroep Het Wilde Westen. Sinds 1993 is decoranda secretaris/bestuurslid van Westland Theater Centrum, een koepelorganisatie van zeven Westlandse toneelverenigingen. Betrokkene is actief voor het jaarlijkse theaterfestival, Podium Westland en voor de huiskamerfestivals van de Culturele Raad Monster. Mevrouw Stolk was van 2011 tot 2015 raadslid van de gemeente Westland, namens Westland 
Verstandig. 

De heer L.F. (Leo) Toussaint te Naaldwijk was van 1967 tot 2002 actief als vrijwilliger (elftalleider, scheidsrechter en oudpapier inzameling) en jeugdvoorzitter voor VV Rood-Wit te 's-Gravenzande. Van 1974 tot 1978 was betrokkene lid van de regionale anjerwerkgroep Westland en afgevaardigde daarvan in de landelijke anjercommissie. Van 1975 tot 1994 heeft decorandus diverse bestuurlijke functies vervuld bij CCWS (nu Royal FloraHolland), lid van de Commissie van Toezicht en voorzitter van het Kringbestuur Westland West (1988-1994). Daarnaast was betrokkene enige tijd voorzitter van de Westlandse Bloemenstudieclub. Van 1998 tot 2013 was betrokkene bestuurslid en vicevoorzitter van Bridgeclub Maasdijk. Van 2000 tot 2016 was de heer Toussaint betrokken bij de Probusclub Het Westland als lid, bestuurslid, voorzitter en lid van de toelatingscommissie van. Van 2008 tot 2017 is decorandus actief als vrijwilliger bij RKVV Westlandia als onderhoudsmedewerker van het sportpark.

Mevrouw M.B. (Monique) Tukker te 's-Gravenzande is sinds 1987 lid van de vrijwillige politie van de regionale eenheid Den Haag, team Westland. Zij zet zich in voor de surveillancedienst op het gebied van noodhulp, wijkzorg, verkeerscontroles, aanrijdingen met letsel, inbraken, preventieacties en landelijke evenementen. Daarnaast is betrokkene sinds 1992 instructeur bij EHBO-vereniging Loosduinen, naast instructrice is ze ook actief als lotusslachtoffer. 

De heer J.O. (Jan) Voogt te Maasdijk is sinds 1990 actief als vrijwillig redacteur bij dorpsblad De Maasbever. Sinds 1994 is betrokkene secretaris en vrijwilliger bij de Werkgroep Oud Maasdijk, betrokkene heeft in samenwerking met het Genootschap Oud-Westland veel historische informatie over Maasdijk gedigitaliseerd. Sinds 2010 is de heer Voogt eindredacteur van de website van de PKN Maasdijk. 

De heer H. (Henk) Vrolijk te Wateringen is sinds 2002 actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis, afd. Westland. Betrokkene is EHBO-er bij evenementen en hij verricht tuinwerkzaamheden rondom het verenigingsgebouw. Daarnaast gaat hij meerdere weken per jaar mee als begeleider tijdens vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook is hij regelmatig actief als chauffeur en of rolstoelbegeleider. Daarnaast is betrokkene actief als vrijwilliger bij Stichting SIV, deze stichting organiseert groepsvakanties voor mensen met een lichamelijke beperking; de heer Vrolijk begeleidt deze weken als verzorger.

Mevrouw M.G.F. (Ria) van Zeijl-Duijvestijn te Wateringen is sinds 1985 vrijwilliger en sinds 2011 bestuurslid van De Zonnebloem, afdeling Kwintsheul. Zij coördineert de huisbezoeken, verzorgt de inschrijvingen voor de Zonnebloemweken en begeleidt uitstapjes. Sinds 2012 is betrokkene vrijwilliger voor Velo-badminton, waarbij zij zich inzet voor een gerenommeerd internationaal badmintontoernooi en regelmatig bardiensten draait. Sinds 2013 is betrokkene voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Van Egmondlaan, Wateringen. Daarnaast was zij van 2012 tot 2017 mantelzorger voor haar zwager. 

Mevrouw T.G. (Trees) Zuijderwijk-van den Berg te Monster is sinds 1985 vrijwilliger bij Kinderdienstencentrum Zonnehof in Naaldwijk. Zij assisteert hier wekelijks bij de zwemochtend voor ernstig meervoudig beperkte kinderen en daarnaast helpt zij deze kinderen bij dagelijkse activiteiten, ondersteunt de verzorgers en begeleidt zij regelmatig uitstapjes van het kindercentrum Zonnehof.

De heer J.C.M. (Jan) Zwinkels te Monster is sinds 1982 vrijwillig actief voor de RKH Machutusparochie als collectant, bezorger van het parochieblad en gedurende enige tijd voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Machutusparochie. Sinds 2001 heeft betrokkene de functie van vicevoorzitter vervuld voor KBO, afdeling Monster. Hij was afgevaardigde in het regiobestuur Delft/Westland/Oostland en tegenwoordig is hij ouderenadviseur voor KBO. Van 2003 tot 2016 was de heer Zwinkels bestuurslid van de Senioren Advies Raad (SAR) Westland. Sinds 2006 is decorandus actief als bijrijder op de Plusbus van Vitis Welzijn en legt hij huisbezoeken af. Sinds 2007 brengt betrokkene eenmaal per maand cliënten naar de kerkdiensten bij Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad.

De heer J.H.R. Harsveld (Ron) te 's-Gravenzande is sinds 1987 vrijwilliger en voorzitter van de Ooievaarsrun, een regionale truckerstocht voor mensen met een beperking. Sinds 2008 is decorandus tourcommissaris van de Vulcan Owners Club Nederland, een landelijk opererende motorclub van eigenaren en berijders van een Kawasaki Vulcan. Van 2009 tot 2013 was betrokkene bestuurslid van de Motorrit Westland. De heer Harsveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 
de versierselen zijn hem uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid in 's-Gravenhage. 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>